GibbsCAM ® – SOFTWAROVÁ LICENČNÍ SMLOUVA

V TOMTO DOKUMENTU JSOU POPSÁNY PODMÍNKY, ZA NICHŽ BUDE FIRMA CAMBRIO ACQUISITION, LLC (“CAMBRIO”), SPOLEČNOST SKUPINY CIMATRON(R), POSKYTOVAT NÍŽE POPSANÝ LICENCOVANÝ SOFTWARE („PODMÍNKY“ NEBO „SMLOUVA“). VÁŠ SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI, KTERÝ DÁVÁTE NAJEVO KLIKNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“, ZNAMENÁ, ŽE PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE PRÁVNĚ ZPŮSOBILÍ POCHOPIT A ODSOUHLASIT TYTO PODMÍNKY ZA SEBE SAMA I ZA JAKOUKOLI SPOLEČNOST NEBO PRÁVNICKOU OSOBU, U NÍŽ JSTE ZAMĚSTNÁNI NEBO JEJÍMŽ JMÉNEM JEDNÁTE („VY“). POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, DO TŘICETI (30) DNŮ ODSTRAŇTE SOFTWAROVÝ PROGRAM ZE SVÉHO POČÍTAČE A ZLIKVIDUJTE JEJ SPOLEČNĚ SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI MATERIÁLY A PÍSEMNĚ O TÉTO SKUTEČNOSTI INFORMUJTE SPOLEČNOST CAMBRIO (NEBO PODLE SITUACE DISTRIBUTORA, OEM NEBO JINÉHO DODAVATELE, OD NĚHOŽ JSTE OBDRŽELI TUTO LICENCI NA SOFTWARE). VAŠE ZPRÁVA BY MĚLA OBSAHOVAT ÚDAJ O KÓDU PRODUKTU, KTERÝ VÁM BYL POSKYTNUT PŘI AKTIVACI LICENCOVANÉHO SOFTWARU.

1. DEFINICE

1.1 „Licencovaný software“ označuje software výhradně ve spustitelné formě, dodávaný v rámci této Smlouvy. Mezi referenční dokumenty k Licencovanému softwaru patří související dokumentace, včetně (nikoli však pouze) příslušného průvodce instalací.

2. UDĚLENÍ LICENCE; ROZSAH POUŽÍVÁNÍ; ZÁVAZKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ

2.1 Je vám udělena osobní, nepřenosná a nevýlučná licence na používání Licencovaného softwaru v závislosti na schváleném počtu uživatelských licencí, které jste si objednali a zakoupili. Smíte si udělat jednu (1) kopii Licencovaného softwaru ve strojově čitelné formě pro účely zálohy nebo archivace v rámci vašeho používání Licencovaného softwaru. Nesmíte si vytvářet žádné další kopie, pokud nedostanete písemné oprávnění od společnosti CAMBRIO, a s výjimkou situací popsaných v části 2.6 níže. Na Licencovaném softwaru nesmíte využívat postupů zpětného inženýrství, dekompilovat jej, rozkládat ani se jinak pokoušet o zjištění jeho zdrojového kódu nebo se pokoušet zjistit obchodní tajemství, která s ním souvisí. Berete na vědomí, že Licencovaný software se skládá z obchodního tajemství, proprietárních a důvěrných informací společnosti CAMBRIO a/nebo udělovatelů její licence. Souhlasíte s tím, že budete s Licencovaným softwarem nakládat jako s důvěrným a nebudete jej zveřejňovat třetím stranám. Důvěrnost Licencovaného softwaru a souvisejících informací byste měli chránit pomocí minimálně stejných opatření, pomocí kterých chráníte své vlastní důvěrné a proprietární informace podobného významu, nikoli však v míře menší než přiměřené. Dále souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat, poskytovat nebo jiným způsobem zpřístupňovat Licencovaný software nebo související informace v jakékoli podobě jiným osobám než Vašim zaměstnancům, kteří je potřebují znát. V rámci předchozích závazků dále nesmíte zveřejnit žádné třetí straně výsledky jakýchkoli srovnávacích testů, prováděných s Licencovaným softwarem. Vlastnický titul k duševnímu vlastnictví se nepřevádí. Na všech kopiích softwaru musí být reprodukovány a uvedeny všechny příslušné informace o autorských právech a vlastnictví.

2.2 Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že použití softwaru pro „multiplexování“ nebo „sdružování“, které vede ke snížení počtu zařízení nebo uživatelů, kteří k Licencovanému softwaru na konkrétním serveru přímo přistupují nebo jej používají, nesnižuje počet potřebných licencí (nebo nemá být považováno za snížení jejich počtu). Jakýkoli Licencovaný software, který obsahuje komponentu s uživatelskou licencí, vyžaduje samostatnou uživatelskou licenci pro každého samostatného uživatele multiplexujícího nebo sdružujícího hardwarového nebo softwarového zařízení, bez ohledu na to, zda je tento uživatelský přístup přímý nebo nepřímý. Toto ustanovení platí bez ohledu na to, kolik úrovní hardwaru nebo softwaru existuje mezi serverem, na němž běží Licencovaný software, a klientskými zařízeními, která využívají jeho data, služby nebo funkce.

2.3 Nesmíte poskytovat dílčí licence na Licencovaný software, zpřístupňovat jej nebo umožňovat jeho používání, dále jej nesmíte distribuovat, pronajímat jej, prodávat ani jinak převádět jiným subjektům. Toto ustanovení platí pro celý Licencovaný software i pro jeho součásti. Licencovaný software nesmíte instalovat nebo k němu přistupovat (případně umožnit instalaci nebo přístup) prostřednictvím sítě Internet pro účely zpřístupnění Licencovaného softwaru třetím stranám, včetně (nikoli však pouze) v souvislosti s webhostingem nebo podobnými službami. Licencovaný software nesmíte upravovat, překládat, adaptovat, přizpůsobovat, vytvářet z něj díla odvozená, kompilace nebo kolektivní díla (pokud to není povoleno zákonem). Nesmíte používat žádné vybavení, zařízení, software nebo jiný prostředek, určený k obcházení nebo odstranění jakékoli formy ochrany před kopírováním, použité společností CAMBRIO nebo udělovateli její licence v souvislosti s Licencovaným softwarem. Rovněž nesmíte používat Licencovaný software s jakýmkoli autorizačním kódem, sériovým číslem nebo jiným zařízením na ochranu před kopírováním, které nebylo dodáno společností CAMBRIO nebo udělovateli její licence. Bez ohledu na výše uvedené však v případě, že jste autorizovaným distributorem CAMBRIO nebo Dodavatelem originálního vybavení CAMBRIO („OEM“), platí, že můžete integrovat Licencovaný software do vašeho zařízení a toto zařízení prodávat koncovému uživateli. Můžete také distribuovat tomuto koncovému uživateli Licencovaný software, za předpokladu, že tento koncový uživatel písemně odsouhlasí, že je vázán podmínkami této Smlouvy.

2.4 Licencovaný software můžete převádět z jednoho počítače na jiný počítač v rámci stejné jurisdikce, za předpokladu, že o tomto převodu předem písemně informujete společnost CAMBRIO. Pro lepší srozumitelnost a bez omezení ostatních ustanovení této Části 2 uvádíme, že v případě takového převodu nesmíte za žádných okolností používat Licencovaný software nad rámec autorizovaného počtu uživatelských licencí, které jste si objednali a zakoupili.

2.5 Licencovaný software zahrnuje softwarový kód od jiných dodavatelů („Software jiných dodavatelů“), na který byla společnosti CAMBRIO poskytnuta licence pro jeho začlenění do Licencovaného softwaru. Tito externí licencianti jsou oprávněni vymáhat své příslušné vlastnické zájmy, včetně práva na ukončení této Smlouvy v případě porušení jejích podmínek, které se vztahují k těmto vlastnickým zájmům.

Tento Licencovaný software obsahuje Autodesk® RealDWG od společnosti Autodesk, Inc., Copyright ©1998-2021 Autodesk, Inc. Všechna práva vyhrazena. Tímto vás informujeme, že společnost Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, California 94903 („Autodesk“) je třetí stranou oprávněnou k ustanovením v této smlouvě, a to do té míry, že tato Smlouva obsahuje ustanovení, která se vztahují k vašemu používání Licencovaného softwaru. Tato ustanovení jsou zde obsažena výslovně ve prospěch společnosti Autodesk a může je vymáhat jak společnost Autodesk, tak i držitelé její licence. Dále platí, že společnosti Electronic Data Systems Corporation a Parametric Technology Corporation jsou třetími stranami oprávněnými k ustanovením v této Smlouvě a mohou tato ustanovení Smlouvy přímo vymáhat.

Určitý software od jiných dodavatelů, obsažený v Licencovaném softwaru, vyžaduje následující oznámení:

2.6 V případě, že vám budou poskytnuty soubory ve formátu PDF („PDF“), ukázkové soubory dílů, soubory maker, soubory postprocesoru NC nebo soubory modelu simulátoru stroje pro Licencovaný software, můžete je kopírovat a upravovat výhradně pro použití s vaší kopií Licencovaného softwaru. Pokud vám byly poskytnuty objemové modely strojů nebo jejich části za účelem vytváření podobných strojů nebo součástí, nesmíte je podrobovat postupům reverzního inženýrství.

2.7 Společnost CAMBRIO a udělovatelé její licence si ponechávají všechna práva, titul a veškeré zájmy vztahující se k Licencovanému softwaru, včetně (nikoli však pouze) souborů PDF a ke všem vylepšením, rozšířením a modifikacím Licencovaného softwaru a dílům z něj odvozeným, včetně (nikoli však pouze) patentů, autorských práv, práv vyplývajících z obchodního tajemství a ochranné známky nebo jiných práv z duševního vlastnictví. Tímto neodvolatelně udělujete společnosti CAMBRIO všechna práva, titul a veškeré zájmy vztahující se k těmto vylepšením, rozšířením, modifikacím a/nebo odvozeným dílům Licencovaného softwaru.

2.8 Společnost CAMBRIO musí písemně odsouhlasit veškeré pokusy o udělení podlicence, postoupení nebo převod Licencovaného softwaru nebo převod jakýchkoli práv, povinností nebo závazků v rámci této smlouvy. Společnost CAMBRIO smí podle svého výhradního uvážení podmínit udělení podlicence, postoupení nebo převod Licencovaného softwaru uhrazením poplatku za převod a/nebo uzavřením smlouvy o údržbě. POKUD POSTOUPÍTE VLASTNICTVÍ JAKÉKOLI KOPIE LICENCOVANÉHO SOFTWARU JINÉ STRANĚ BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI CAMBRIO, SPOLEČNOST CAMBRIO MÁ PRÁVO DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ LICENCI UKONČIT.

2.9 Souhlasíte s tím, že k vašemu používání Licencovaného softwaru jsou zapotřebí minimální konfigurace hardwaru a softwaru, stanovené v přidružené dokumentaci, dodávané s Licencovaným softwarem, a že vaše schopnost používat Licencovaný software může být ovlivněna konfiguracemi hardwaru a softwaru, který používáte.

2.10 Souhlasíte s tím, že smíte Licencovaný software používat pouze pro obchodní účely, nikoli pro osobní nebo domácí účely.

2.11 Pokud udělíte licenci na Licencovaný software pro použití v Německu nebo tento Licencovaný software do Německa převezete, berete na vědomí, že v Německu je Licencovaný software znám pod názvem „Virtual Gibbs(R)“ (a nikoli „GibbsCAM(R)“) a že společnost CAMBRIO si v rámci této smlouvy neuplatňuje právo na žádnou jinou německou ochrannou známku.

2.12 Společnost CAMBRIO si vyhrazuje právo provést audit vašeho dodržování podmínek této Smlouvy. Za účelem provedení tohoto auditu umožníte společnosti CAMBRIO přístup do vašich prostor, k vybavení, knihám, záznamům a dokumentům a budete při auditu se společností CAMBRIO přiměřeně spolupracovat.

2.13 Veškerý Licencovaný software, poskytnutý vládě USA, je dodáván s právy a omezeními komerční licence, popsanými v této Smlouvě. Instalací, kopírováním nebo používáním Licencovaného softwaru vyjadřuje vláda USA souhlas s tím, že Licencovaný software je „komerční počítačový software“ nebo „dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ dle ustanovení FAR, část 12.

Veškeré licence pro vládu USA podléhá omezeným právům, jak je stanoveno v následujících klauzulích a jejich novelách a následných verzích: Pro Ministerstvo obrany (DOD) DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)(říjen 1988), část Rights in Technical Data and Computer Software (práva k technickým údajům a počítačovému softwaru), DFARS 252.227-7037, část Validation of Restrictive Markings on Technical Data (ověřování značek o omezeních u technických údajů); Pro Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA), NFARSUP 18-52.227-86, část Commercial Computer Software-Licensing (licencování komerčních počítačového softwaru) a NFARSUP 18-52.227-19 Commercial Computer Software – Restricted Rights (komerční počítačový software – omezená práva); pro civilní agentury mimo NASA: FAR 52.227-14, část Rights in Data – General (práva k datům – obecné) a FAR 52.227-19 Commercial Computer Software – Restricted Rights (komerční počítačový software – omezená práva). Tyto paragrafy jsou začleněny do této Smlouvy ve formě odkazu a mají stejnou platnost a účinnost, jako kdyby zde byly obsaženy v plném znění. Nicméně však platí, že taková klauzule ani žádná její interpretace či modifikace v žádném případě nezakládá jiná práva k Licencovanému softwaru nebo k datům, než ta, která jsou výslovně udělena v této Smlouvě. Výrobce: Cambrio Acquisition, LLC 1445 Kemper Meadow Drive, Cincinnati OH 45240 USA, obsahuje Software jiných dodavatelů, poskytovaný udělovateli licence společnosti CAMBRIO (viz část 2.5).

3. OMEZENÁ ZÁRUKA A ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY

3.1 Společnost CAMBRIO garantuje původnímu držiteli licence na Licencovaný software, že v případě správné instalace softwaru na počítačové zařízení a v provozním prostředí, které splňuje nebo přesahuje stanovené technické parametry daného vybavení a prostředí publikované společností CAMBRIO, bude Licencovaný software fungovat zásadně v souladu s přidruženou Dokumentací po dobu šedesáti (60) dnů od chvíle, kdy vám bude Licencovaný software dodán. V případě, že Licencovaný software nebude fungovat, společnost CAMBRIO podnikne v souladu s průmyslovou praxí na vlastní náklady přiměřené úsilí směřující k opravě chyb v Licencovaném softwaru nebo s ním dodávané přidružené dokumentaci, které zásadním způsobem ovlivňují funkčnost Licencovaného softwaru, za předpokladu, že jste tyto chyby zdokumentovali a zaslali společnosti CAMBRIO v souladu s postupem hlášení chyb CAMBRIO. Společnost CAMBRIO nezaručuje, že Licencovaný software nebo funkce obsažené v Licencovaném softwaru budou splňovat vaše požadavky.

3.2 VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. LICENCOVANÝ SOFTWARE JE POSKYTOVÁN TAK „JAK JE“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST CAMBRIO A UDĚLOVATELÉ JEJÍ LICENCE SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKAJÍ VŠECH VÝSLOVNÝCH I ODVOZENÝCH ZÁRUK A/NEBO PODMÍNEK, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK POUZE) ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY A VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU. SPOLEČNOST CAMBRIO NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉHO SOFTWARU BUDE NEPŘERUŠOVANÉ NEBO BEZCHYBNÉ, ANI ŽE SE VEŠKERÉ VADY PODAŘÍ ODSTRANIT. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ VYJÁDŘENÍ SPOLEČNOSTI CAMBRIO NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY NA PŘÍPADNÝ NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVY NEBO ÚPRAVY. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ODVOZENÝCH ZÁRUK, NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TOTO ODMÍTNUTÍ ZÁRUK ROVNĚŽ NEOMEZUJE ANI NEVYLUČUJE (A) JAKÉKOLI ODVOZENÉ ZÁRUKY, KTERÉ PODLE PLATNÉHO ZÁKONA NEMOHOU BÝT OMEZENY NEBO VYLOUČENY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDOU TYTO ODVOZENÉ ZÁRUKY PLATIT POUZE V ROZSAHU POŽADOVANÉM TAKOVÝM ZÁKONEM, NEBO (B) ODPOVĚDNOST ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB, ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI CAMBRIO.

4. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1 SPOLEČNOST CAMBRIO, JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELÉ, REFERENTI, ZAMĚSTNANCI, JEDNATELÉ, DODAVATELÉ, DISTRIBUTOŘI, POSKYTOVATELÉ LICENCE, VÝROBCI OEM NEBO ZÁSTUPCI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ (A TO ANI V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH ATD.) NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO TRESTNĚPRÁVNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, VČETNĚ (NIKOLI VŠAK POUZE) UŠLÉHO ZISKU NEBO PŘÍJMŮ (BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYL ZPŮSOBEN PŘÍMO ČI NEPŘÍMO PORUŠENÍM ZE STRANY SPOLEČNOSTI CAMBRIO), NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT LICENCOVANÝ SOFTWARE NEBO JEHO SOUČÁSTI, NEMOŽNOST POUŽÍVAT JAKÉKOLI SOUVISEJÍCÍ VYBAVENÍ, ŠKODY NA SOUVISEJÍCÍM VYBAVENÍ, KAPITÁLOVÉ NÁKLADY, NÁKLADY NA NÁHRADNÍ PRODUKTY, PROSTORY, SLUŽBY NEBO SOFTWARE, NÁKLADY NA PROSTOJE NEBO REKLAMACE VAŠICH ZÁKAZNÍKŮ NEBO JINÝCH TŘETÍCH STRAN OHLEDNĚ TĚCHTO ŠKOD, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST CAMBRIO O MOŽNOSTI VZNIKU TĚCHTO ŠKOD INFORMOVÁNA.

4.2 S VÝJIMKOU USTANOVENÍ ČÁSTI 5 (NÁHRADA ŠKODY) A JIŽ ZMÍNĚNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ OSOB, ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ SPOLEČNOSTI CAMBRIO, NEBUDE SPOLEČNOST CAMBRIO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ (A TO ANI V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, PORUŠENÍ ZÁRUKY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU VČETNĚ NEDBALOSTNÍCH ATD.) VŮČI VÁM ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY NEBO ŠKODY, VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU NEBO Z NÍ VYPLÝVAJÍCÍ, PŘÍPADNĚ Z JEJÍHO PLNĚNÍ NEBO PORUŠENÍ, V SOUVISLOSTI S LICENCOVANÝM SOFTWAREM NEBO JEHO SOUČÁSTMI, PŘÍPADNĚ S VEŠKERÝMI SLUŽBAMI POSKYTOVANÝMI V RÁMCI TÉTO SMLOUVY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VYÚSTÍ VE FINANČNÍ ZTRÁTU NEBO ŠKODU NA MAJETKU, POKUD JEJICH VÝŠE PŘESAHUJE ČÁSTKU LICENČNÍHO POPLATKU, KTERÝ JSTE ZAPLATILI ZA LICENCOVANÝ SOFTWARE. PROTOŽE NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

4.3 Pokud vám společnost CAMBRIO poskytne radu nebo jinou pomoc, která souvisí s Licencovaným softwarem nebo s jakoukoli jeho částí, případně se systémem nebo zařízením, na němž je tento Licencovaný software nainstalován, a tuto radu nebo pomoc není podle této smlouvy povinen poskytnout, pak poskytnutí této rady či pomoci nevystaví společnost CAMBRIO jakékoli zákonné odpovědnost, ať již na základě smlouvy, záruky, trestněprávního deliktu (včetně nedbalosti) apod.

4.4 Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Licencovaný software není určen pro použití při návrhu nebo výrobě produktů nebo součástí produktů, které se budou používat v závodech nebo při činnostech souvisejících s jadernou či chemickou výrobou nebo výrobou zbraní, případně při jiných činnostech, kde by selhání Licencovaného softwaru mohlo vést ke zranění osob, újmě na zdraví (včetně smrti) nebo poškození movitého a nemovitého majetku či k jiné fyzické škodě nebo poškození životního prostředí, a neměl by se pro tyto účely používat. Pokud Licencovaný software používáte k těmto účelům, společnost CAMBRIO odmítá veškerou odpovědnost za veškeré škody, k nimž dojde v důsledku rizikové podstaty prováděné činnosti, včetně (nikoli však pouze) jaderného, chemického nebo environmentálního poškození, zranění či kontaminace. Jste povinni společnost CAMBRIO, její referenty, zaměstnance a jednatele odškodnit a ochránit před takovouto odpovědností, ať již založenou na smluvním právu, záruce nebo občanskoprávním deliktu (včetně nedbalosti) nebo jakékoli jiné právní úpravě, bez ohledu na to, zda společnost CAMBRIO věděla o možnosti vzniku těchto škod. Aniž by se snižoval význam výše uvedených ustanovení, nesmíte rovněž využívat Licencovaný software k návrhu nebo výrobě zbraní hromadného ničení.

5. ODŠKODNĚNÍ

5.1 Pokud bude vůči vám vznesen jakýkoli právoplatný nárok v souvislosti s tím, že Licencovaný software porušuje jakýkoli patent USA nebo autorské právo, či porušuje nebo zneužívá práva obchodního tajemství jakékoli třetí strany, zajistí si společnost CAMBRIO obhajobu na své vlastní náklady, za předpokladu, že neprodleně informujete společnost CAMBRIO o tomto nároku, poskytnete jí potřebné informace, přiměřenou pomoc a výhradní oprávnění k obhajobě nebo vyřízení nároku („Nárok kvůli porušení“) a společnost CAMBRIO uhradí celou částku, kterou budete v návaznosti na právní spor ohledně Nároku kvůli porušení muset zaplatit. V případě, že se během tohoto soudního sporu bude mít za to, že toto porušení způsobil Licencovaný software a jeho použití bude soudně zakázáno, nebo v případě, že společnost CAMBRIO se v dobré víře domnívá, že z obchodního hlediska není rozumné se v tomto sporu hájit nebo jej urovnávat, může společnost CAMBRIO na vlastní náklady a podle vlastní volby buď vám zajistit právo dalšího užívání Licencovaného softwaru, případně jej nahradit produktem nebo částí produktu, který právo neporušuje. Může také upravit Licencovaný software tak, aby právo neporušoval, případně přijmout předmětnou kopii Licencovaného softwaru a proplatit licenční poplatek, který za ni byl zaplacen (po odečtení přiměřené amortizace, založené na době využitelnosti pět let). Předchozí ustanovení představují kompletní odpovědnost společnosti CAMBRIO za porušení práv k duševnímu vlastnictví ze strany Licencovaného softwaru nebo jakékoli jeho součásti.

5.2 Odškodnění v rámci předchozího odstavce se nevztahuje (a) na používání Licencovaného softwaru ve spojení s jakýmkoli jiným vybavením, zařízením, firmwarem nebo softwarem, který nebyl poskytnut společností CAMBRIO v rámci této transakce; (b) na vámi provedené změny v softwaru; (c) na neoprávněné používání softwaru; (d) na vaše opomenutí nainstalovat změny, revize nebo aktualizace, požadované společností CAMBRIO (e) na dodržování vašich specifikací, návrhů nebo pokynů společností CAMBRIO. Co se týče jakýchkoli nároků, žalob nebo soudních sporů vyplývajících z výše uvedeného, společnost CAMBRIO nepřebírá žádnou jinou odpovědnost a vy jste povinni společnost CAMBRIO chránit před jakýmikoli nároky vyplývajícími z porušení zákona.

6. DOBA PLATNOSTI SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ

6.1 Platnost licence získané v rámci této smlouvy můžete kdykoli ukončit tak, že zlikvidujete Licencovaný software s jeho veškerými kopiemi a písemně informujete společnost CAMBRIO (případně distributora nebo OEM společnosti CAMBRIO, od něhož jste obdrželi Licencovaný software) o tom, že jste přestali Licencovaný software používat a že jste jej zlikvidovali, s tím, že uvedete kód produktu konkrétní kopie Licencovaného softwaru, který jste obdrželi při aktivaci Licencovaného softwaru, a datum získání této licence.

6.2 Společnost CAMBRIO může ukončit tuto Smlouvu nebo jakoukoli licenci, která byla udělena, s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, pokud nedostojíte některému závazku, který pro vás z této Smlouvy vyplývá, nebo pokud se pokusíte postoupit tuto smlouvu bez předchozího písemného souhlasu společnosti CAMBRIO. Do dvaceti (20) dnů po ukončení této smlouvy jste povinni písemně společnosti CAMBRIO potvrdit, že veškeré používání Licencovaného softwaru skončilo a že tento software byl navrácen nebo zničen v souladu s pokyny společnosti CAMBRIO.

6.3 Části 4, 6, 7 a 8 této Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti i po jejím vypršení nebo ukončení. S výjimkou výslovných ustanovení v části 5 vás ukončení této Smlouvy nebo licence, kterou jste podle této Smlouvy nabyli, nezbavuje povinnosti uhradit všechny případné nezaplacené poplatky, ani vám nevzniká nárok na refundaci již dříve uhrazených nákladů.

7. EXPORT

Licencovaný software nesmíte používat mimo zemi, v níž jste si Licencovaný software zakoupili, ani jej nesmíte z této země exportovat. Aniž by se snižoval význam výše uvedených ustanovení, berete na vědomí, že Licencovaný software obsahuje software a technické údaje, které podléhají zákonům, nařízením a jiným omezením USA a Velké Británie, upravujícím export softwaru, technických údajů nebo produktů tohoto softwaru či technických údajů. Dále souhlasíte (aniž by se tím snižoval význam dalších ustanovení této části 7), že nesmíte přímo nebo nepřímo importovat, exportovat nebo reexportovat Licencovaný software nebo povolit jeho převoz (a) do jakékoli země, u níž USA nebo Velká Británie vyžaduje vývozní licenci nebo jiné schválení exportu, aniž byste si předem opatřili tuto licenci a písemný souhlas společnosti CAMBRIO a udělovatelů její licence či jakákoli jiná povolení nebo (b) jiným způsobem, který porušuje zákony USA nebo Velké Británie. V případě, že se zákony USA a Velké Británie liší, platí přísnější z těchto dvou zákonů. Pokud máte v úmyslu přímo či nepřímo exportovat (nebo reexportovat) Licencovaný software nebo související technické informace, případně některou z jeho částí, je vaší povinností zajistit vaším vlastním jménem a na vlastní náklady legislativní soulad s nařízeními USA a ostatních příslušných zemí ohledně kontroly exportu či importu, a dále zajistit (pokud je to vhodné) veškeré požadované licence pro export nebo import.

8. OBECNÉ

8.1 Tato Smlouva se řídí zákony státu Delaware, USA. Místní soudní příslušnost mají výhradně soudy se sídlem ve státě Delaware, USA, pokud společnost CAMBRIO přiměřeným způsobem a v přiměřeném rozsahu nestanoví, že je nezbytné využít místní soudní příslušnost jiného soudu za účelem ochrany práv k duševnímu vlastnictví a/nebo splnění závazků, vyplývajících z ustanovení o odškodnění, která má vůči vám.

8.2 Ustanovení úmluvy Organizace spojených národů o mezinárodním prodeji zboží se na tuto smlouvu nevztahují.

8.3 Pokud udělíte licenci na Licencovaný software pro použití v níže uvedených zemích nebo Licencovaný software do některé z těchto zemí nebo provincií přesunete, platí další následující podmínky:

A. Austrálie: Do části 4 se doplní následující ustanovení: „Záruky uvedené v této části doplňují veškerá práva, která máte podle Zákona o obchodních praktikách z roku 1974 nebo jiné legislativy a jsou omezena pouze v rozsahu povoleném příslušnou legislativou.“

B. Německo: Do části 4 se doplní následující ustanovení: „Minimální záruční doba na Programy je šest (6) měsíců.“

C. Irsko: Do části 4 se doplní následující ustanovení: „Pokud není v těchto podmínkách výslovně stanoveno jinak, veškeré zákonné podmínky, včetně všech odvozených záruk, avšak aniž by tím byla dotčena předchozí ustanovení, a veškerých záruk vyplývajících ze Zákona o prodeji zboží z roku 1893 nebo ze Zákona o prodeji zboží a poskytování služeb z roku 1980 jsou tímto vyloučeny.”

D. Francie nebo Quebec, Kanada: Doplní se následující ustanovení: „Une version française de cette Licence vous sera fournie afin d’être examiné, selon votre demande. Vous reconnaissez avoir eu l’opportunite d’obtenir une telle version française et d’avoir décidé, en lieu et place, que cet accord pourrait être en anglais.“

8.4 Tato Licence představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností CAMBRIO, co se týče kopie Licencovaného softwaru, k němuž se tato Licence váže, a nahrazuje veškeré předchozí úmluvy nebo smlouvy vztahující se k takové kopii Licencovaného softwaru. Tuto Licenci lze měnit pouze písemnou dohodou obou smluvních stran.

8.5 Pokud z jakéhokoli důvodu bude některé z ustanovení této Smlouvy považováno místně příslušným soudem za právně neplatné nebo nevynutitelné, platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy tím není dotčena. Dotčené ustanovení bude modifikováno v nezbytném minimálním rozsahu, aby bylo konzistentní s platným zákonem, a v této modifikované formě bude poté vynutitelné a bude vynucováno.

8.6 Veškerá oznámení musí mít písemnou formu a budou předávána osobně, prostřednictvím přepravce pro noční zásilky nebo jako doporučené zásilky, vždy však s potvrzením o doručení.

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI, ŽE JÍ ROZUMÍTE A SOUHLASÍTE, ŽE SE BUDETE JEJÍMI PODMÍNKAMI ŘÍDIT. UCHOVEJTE SI KOPII PRO VLASTNÍ POTŘEBU.

Revidováno v únoru 2021