UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE GibbsCAM®

CAMBRIO ACQUISITION, LLC. („CAMBRIO”) UDZIELA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE OPISANE PONIŻEJ NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH WARUNKÓW („WARUNKI” LUB „UMOWA”). KLIKAJĄC „AKCEPTUJĘ”, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE NINIEJSZE WARUNKI I OŚWIADCZA, ŻE POSIADA ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ DO ZROZUMIENIA I ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW ZARÓWNO W IMIENIU WŁASNYM, JAK I W IMIENIU SPÓŁKI LUB OSOBY PRAWNEJ, W KTÓREJ JEST ZATRUDNIONY LUB W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA („UŻYTKOWNIK”). JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, MUSI W CIĄGU TRZYDZIESTU (30) DNI USUNĄĆ OPROGRAMOWANIE Z KOMPUTERA I ZNISZCZYĆ JE WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POWIĄZANYMI MATERIAŁAMI ORAZ PRZEDSTAWIĆ CAMBRIO (LUB W STOSOWNYM PRZYPADKU DYSTRYBUTOROWI, WŁAŚCIWEMU PRODUCENTOWI URZĄDZENIA LUB INNEMU DOSTAWCY, OD KTÓREGO OTRZYMAŁ NINIEJSZĄ LICENCJĘ NA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE) PISEMNE POŚWIADCZENIE TAKIEGO ZNISZCZENIA, KTÓRE ZAWIERA ODNIESIENIE DO KODU PRODUKTU, JAKI ZOSTAŁ MU DOSTARCZONY W MOMENCIE AKTYWACJI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE

1.1 „Licencjonowane oprogramowanie” oznacza oprogramowanie, wyłącznie w postaci wykonywalnej, dostarczone na mocy niniejszej Umowy. Wszelkie odniesienia do Licencjonowanego oprogramowania dotyczą również powiązanej dokumentacji, w tym obowiązującej instrukcji instalacji.

2. UDZIELENIE LICENCJI; ZAKRES UŻYTKOWANIA; ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA

2.1 Użytkownik otrzymuje osobistą, nieprzekazywalną, niewyłączną licencję na użytkowanie Licencjonowanego oprogramowania, zgodnie z dozwoloną liczbą licencji, które zamówił i kupił. Użytkownik może sporządzić jedną (1) kopię Licencjonowanego oprogramowania w formie przeznaczonej do odczytu komputerowego w celach stworzenia kopii zapasowej lub archiwizacji niezbędnej do użytkowania Licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik nie może sporządzać żadnych innych kopii, chyba że otrzymał pisemne upoważnienie od CAMBRIO lub zgodnie z Paragrafem 2, ust. 6 poniżej. Użytkownik nie może zastosować inżynierii wstecznej, dekompilować lub dekomponować, lub dokonywać prób uzyskania dostępu do kodu źródłowego Licencjonowanego oprogramowania lub jakichkolwiek tajemnic handlowych z nim powiązanych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Licencjonowane oprogramowanie zawiera zastrzeżone informacje, tajemnice handlowe oraz informacje poufne spółki CAMBRIO i/lub jej licencjodawców, i zobowiązuje się zachować poufność Licencjonowanego oprogramowania i chronić je przed ujawnieniem stronom trzecim. Użytkownik zachowa przynajmniej takie same środki ostrożności w celu ochrony poufności Licencjonowanego oprogramowania oraz tych informacji, jakie stosuje w przypadku własnych informacji poufnych i zastrzeżonych o podobnym znaczeniu, ale w żadnym wypadku nie niższe niż wymogi należytej staranności. Użytkownik dodatkowo zobowiązuje się nie ujawnić, dostarczyć lub w jakikolwiek sposób udostępnić Licencjonowanego oprogramowania lub takich informacji w jakiejkolwiek postaci żadnym osobom innym niż jego pracownicy, którzy muszą mieć do nich dostęp. W ramach powyższych zobowiązań Użytkownik nie może ujawnić wyników jakichkolwiek testów porównawczych wykonanych z wykorzystaniem Licencjonowanego oprogramowania żadnym stronom trzecim. Niniejszym nie są przenoszone żadne prawa własności intelektualnej. Użytkownik musi powielić i dołączyć wszelkie obowiązujące informacje o prawie autorskim oraz prawie własności intelektualnej na jakiejkolwiek kopii.

2.2 Użytkownik dodatkowo potwierdza i akceptuje, że jakiekolwiek użycie sprzętu lub oprogramowania służącego zwielokrotnianiu (ang. multiplexing) lub współdzieleniu (ang. pooling) kanałów dostępu, które redukują liczbę użytkowników mających bezpośredni dostęp do Licencjonowanego oprogramowania na danym serwerze lub korzystającym z niego, nie zmniejsza (lub nie może zostać uznane za zmniejszające) liczby licencji użytkownika wymaganych do uzyskania dostępu do lub użytkowania Licencjonowanego oprogramowania. Jakiekolwiek Licencjonowane oprogramowanie z komponentem licencji użytkownika wymaga osobnej licencji użytkownika dla każdego odrębnego użytkownika sprzętu lub oprogramowania służącego zwielokrotnianiu lub współdzieleniu kanałów dostępów lub aplikacji front-end, niezależnie od tego, czy taki dostęp użytkownika jest bezpośredni czy pośredni. Powyższe obowiązuje niezależnie od liczby warstw sprzętowych lub oprogramowania istniejących pomiędzy serwerem, na którym uruchomione jest Licencjonowane oprogramowanie, a urządzeniami klienckimi, na których na końcu są wykorzystywane jego dane, usługi lub funkcjonalności.

2.3 Użytkownik nie może udzielać sublicencji, umożliwiać dostępu do lub użytkować Licencjonowanego oprogramowania, ani dystrybuować, dzierżawić, użyczać, wynajmować lub sprzedawać lub w jakikolwiek inny sposób przenosić całości lub części Licencjonowanego oprogramowania na innych. Użytkownik nie zainstaluje ani nie uzyska dostępu do, ani nie zezwoli na instalację lub dostęp do Licencjonowanego oprogramowania przez Internet do celów udostępnienia Licencjonowanego oprogramowania stronom trzecim, włączając bez ograniczeń wykorzystanie w związku z hostingiem WWW lub podobnymi usługami. Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji, tłumaczeń, adaptacji, nie może organizować ani tworzyć utworów zależnych, kompilacji lub dzieł zbiorowych na podstawie Licencjonowanego oprogramowania (w stopniu, w jakim zakazy te są dozwolone przez prawo). Użytkownik nie może wykorzystywać żadnego sprzętu, urządzenia, oprogramowania lub innego środka w celu obejścia lub usunięcia jakiejkolwiek postaci zabezpieczenia przed kopiowaniem stosowanego przez CAMBRIO lub jego licencjodawców w związku z Licencjonowanym oprogramowaniem lub wykorzystywać Licencjonowanego oprogramowania wraz z jakimkolwiek kodem autoryzacji, numerem seryjnym lub innym urządzeniem zabezpieczającym przed kopiowaniem niedostarczonym przez CAMBRIO lub jego licencjodawców. Niezależnie od powyższego, jeżeli Użytkownik jest autoryzowanym dystrybutorem CAMBRIO lub producentem oryginalnego sprzętu CAMBRIO („Producent oryginalnego sprzętu”), Użytkownik może włączyć Licencjonowane oprogramowanie do sprzętu Użytkownika w celu sprzedaży takiego sprzętu użytkownikowi końcowemu, i Użytkownik może dystrybuować Licencjonowane oprogramowanie takiemu użytkownikowi końcowemu, pod warunkiem, że taki użytkownik końcowy wyrazi zgodę, pisemnie, na zastosowanie się do warunków niniejszej Umowy.

2.4 Użytkownik może przenieść Licencjonowane oprogramowanie z jednego komputera na drugi w ramach tej samej jurysdykcji, pod warunkiem, że Użytkownik uprzednio powiadomi pisemnie CAMBRIO o takim przeniesieniu. Dla większej przejrzystości oraz bez ograniczeń innych postanowień Paragrafu 2, w przypadku takiego przeniesienia Użytkownik w żadnym wypadku nie wykorzysta Licencjonowanego oprogramowania ponad dozwoloną liczbę licencji użytkownika, które Użytkownik zamówił i kupił.

2.5 Licencjonowane oprogramowanie zawiera kod oprogramowania strony trzeciej („Oprogramowanie strony trzeciej”) licencjonowany CAMBRIO w celu włączenia do Licencjonowanego oprogramowania. Tacy licencjodawcy będący stronami trzecimi mają prawo do egzekwowania ich autorskich praw majątkowych, włączając prawo do rozwiązania Umowy w wypadku naruszenia jej warunków odnoszących się do takich autorskich praw majątkowych.

Niniejsze Licencjonowane oprogramowanie zawiera Autodesk® RealDWG spółki Autodesk, Inc., Copyright © 1998-2021 Autodesk, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszym powiadamia się Użytkownika, że Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, Kalifornia 94903 („Autodesk”) jest beneficjentem niniejszej Umowy niebędącym jej stroną w zakresie, w jakim niniejsza Umowa zawiera postanowienia odnoszące się do wykorzystania przez Użytkownika Licencjonowanego oprogramowania. Takie postanowienia są ustanawiane wyraźnie na rzecz Autodesk i są egzekwowalne przez Autodesk poza Licencjobiorcą. Dodatkowo beneficjentami niniejszej Umowy niebędącymi jej stroną są Electronic Data Systems Corporation i Parametric Technology Corporation i mogą oni egzekwować bezpośrednio postanowienia niniejszej Umowy.

Niektóre rodzaje Oprogramowania strony trzeciej zawarte w Licencjonowanym oprogramowaniu wymagają następujących zawiadomień:

2.6 W przypadku gdy dokumenty w formacie PDF („PDF”), przykładowe pliki częściowe, pliki makr, pliki przetwarzania końcowego NC lub pliki modelu symulacji maszynowej dla Licencjonowanego oprogramowania są dostarczane Użytkownikowi, Użytkownik może sporządzić kopię oraz dokonać ich modyfikacji wyłącznie w celu wykorzystania z własną kopią Licencjonowanego oprogramowania. Użytkownik nie może stosować inżynierii wstecznej w stosunku do całości lub części modeli bryłowych maszyny, jeżeli takie istnieją, dostarczonych Użytkownikowi w celu stworzenia podobnych maszyn lub komponentów.

2.7 Spółka CAMBRIO i jej licencjodawcy zachowują wszelkie prawa, tytuły oraz udziały w Licencjonowanym oprogramowaniu, w tym w plikach PDF, oraz we wszelkich udoskonaleniach, ulepszeniach, modyfikacjach oraz utworach zależnych Licencjonowanego oprogramowania, w tym wszelkich patentach, prawach autorskich, tajemnicach handlowych oraz znakach towarowych i innych prawach własności intelektualnej oraz prawach własności. Niniejszym Użytkownik nieodwracalnie ceduje na CAMBRIO wszelkie prawa, tytuły i udziały w takich udoskonaleniach, ulepszeniach, modyfikacjach i/lub utworach zależnych Licencjonowanego oprogramowania.

2.8 CAMBRIO musi udzielić pisemnej zgody na wszelkie próby sublicencjonowania, scedowania lub przeniesienia Licencjonowanego Oprogramowania lub jakichkolwiek praw, obowiązków lub zobowiązań na mocy niniejszej licencji. Firma CAMBRIO może, wedle swojego wyłączonego uznania, uwarunkować sublicencjonowanie, cedowanie lub przeniesienie Licencjonowanego Oprogramowania od uiszczenia opłaty transferowej i/lub realizacji umowy serwisowej. W PRZYPADKU PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI DOWOLNEJ KOPII LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA NA STRONĘ TRZECIĄ BEZ PISEMNEJ ZGODY CAMBRIO, FIRMA CAMBRIO MA PRAWO, WEDLE SWOJEGO WYŁĄCZONEGO UZNANIA, DO WYPOWIEDZENIA NINIEJSZEJ LICENCJI.

2.9 Użytkownik akceptuje, że wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania wymaga spełnienia minimalnych wymogów konfiguracji sprzętowych i programowych określonych w powiązanej dokumentacji dostarczonej z Licencjonowanym oprogramowaniem, i że wykorzystywana przez Użytkownika konfiguracja sprzętowa i programowa może wpływać na zdolność Użytkownika do wykorzystywania Licencjonowanego oprogramowania.

2.10 Użytkownik akceptuje, że Licencjonowane oprogramowanie służy wyłącznie do użytku biznesowego, a nie do użytku osobistego lub domowego.

2.11 Jeżeli Użytkownik udziela licencji na wykorzystanie Licencjonowanego oprogramowania w Niemczech lub przeniesie Licencjonowane oprogramowanie do Niemiec, Użytkownik potwierdza, że w Niemczech Licencjonowane oprogramowanie jest znane jako „Virtual Gibbs(R)” (a nie jako „GibbsCAM(R)”) i CAMBRIO niniejszym nie może skorzystać z żadnego prawa do jakiegokolwiek innego niemieckiego znaku towarowego.

2.12 CAMBRIO ma prawo do kontroli zgodności Użytkownika z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik umożliwi CAMBRIO dostęp do swoich urządzeń, sprzętu, ksiąg, rejestrów i dokumentów oraz będzie w uzasadniony sposób współpracował z CAMBRIO w innej formie w celu ułatwienia jakiejkolwiek takiej kontroli.

2.13 Wszelkie Licencjonowane oprogramowanie dostarczone rządowi USA jest dostarczane z prawami i ograniczeniami licencji komercyjnej opisanymi w niniejszej Umowie. Poprzez instalację, kopiowanie lub wykorzystywanie Licencjonowanego oprogramowania rząd USA akceptuje, że Licencjonowane oprogramowanie jest „komercyjnym oprogramowaniem komputerowym” lub „dokumentacją komercyjnego oprogramowania komputerowego” w rozumieniu Części 12 Federalnego Prawa dot. Zamówień Rządowych (ang. Federal Acquisition Regulation, FAR).

Każda licencja dla rządu USA podlega ograniczonym prawom, zgodnie z postanowieniami poniższych punktów i jakimikolwiek poprawkami i postanowieniami je zastępującymi: W przypadku Departamentu Obrony (ang. Department of Defense, DOD), klauzula DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii)(październik 1988 r.) Rights in Technical Data and Computer Software, klauzula DFARS 252.227-7037 Validation of Restrictive Markings on Technical Data; w przypadku Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (ang. National Aeronautics and Space Administration, NASA), klauzula NFARSUP 18-52.227-86 Commercial Computer Software-Licensing oraz klauzula NFARSUP 18-52.227-19 Commercial Computer Software – Restricted Rights; w przypadku podmiotów cywilnych innych niż NASA klauzula FAR 52.227-14 Rights in Data – General i klauzula FAR 52.227-19 Commercial Computer Software – Restricted Rights. Punkty te są włączone do niniejszej Umowy przez odniesienie i pozostają w mocy tak samo, jakby zostały umieszczone w tekście pełnym. Niezależnie od niniejszych postanowień, w żadnych wypadku jednak taka klauzula lub jej interpretacja lub modyfikacja nie daje żadnych praw do Licencjonowanego oprogramowania lub danych poza tymi udzielonymi w sposób wyraźny w niniejszej Umowie. Producent: Cambrio Acquisition, LLC. 1445 Kemper Meadow Drive, Cincinnati OH 45240, zawiera Oprogramowanie strony trzeciej dostarczone przez licencjodawców CAMBRIO (patrz Paragraf 2, ust. 5).

3. OGRANICZONA GWARANCJA I WYŁĄCZENIE GWARANCJI

3.1 Firma CAMBRIO gwarantuje wobec pierwotnego licencjobiorcy Licencjonowanego Oprogramowania, że po poprawnym zainstalowaniu w systemie komputerowym i w środowisku operacyjnym spełniającym lub przewyższającym specyfikację dla tego systemu i środowiska opublikowaną przez CAMBRIO, Licencjonowane Oprogramowanie będzie działać w istotnym zakresie zgodnie z powiązaną Dokumentacją przez sześćdziesiąt (60) dni od dostarczenia Licencjonowanego Oprogramowania Użytkownikowi. Jeśli Licencjonowane Oprogramowanie nie będzie działać prawidłowo, firma CAMBRIO na swój koszt dołoży wszelkich rozsądnych starań, zgodnych z praktyką branżową, aby skorygować błędy w Licencjonowanym Oprogramowaniu lub powiązanej dokumentacji z nim dostarczonej, które w istotny sposób wpływają na działanie Licencjonowanego Oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik udokumentował takie błędy wobec firmy CAMBRIO zgodnie z procedurą zgłaszania błędów firmy CAMBRIO. CAMBRIO nie gwarantuje, że Licencjonowane Oprogramowanie lub funkcje zawarte w Licencjonowanym Oprogramowaniu spełnią wymagania Użytkownika.

3.2 UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA I AKCEPTUJE, ŻE WYKORZYSTANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA JEGO WŁASNE RYZYKO. LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W POSTACI TAKIEJ, JAKA JEST („AS IS”), ORAZ BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. SPÓŁKA CAMBRIO ORAZ JEJ LICENCJODAWCY WYRAŹNIE ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I/LUB WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH WARUNKÓW, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW POKUPNOŚCI LUB WYSTARCZAJĄCEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. CAMBRIO NIE GWARANTUJE, ŻE WYKORZYSTANIE LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA BĘDZIE NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, LUB ŻE JAKIEKOLWIEK WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA BĄDŹ PORADA PRZEKAZANA PRZEZ CAMBRIO NIE STANOWI GWARANCJI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE POSZERZA ZAKRESU NINIEJSZEJ GWARANCJI. UŻYTKOWNIK PRZEJMUJE CAŁKOWITY KOSZT WSZELKIEGO SERWISOWANIA, NAPRAW LUB KOREKT. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE OBOWIĄZYWAĆ W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. ODPOWIEDNIO, NINIEJSZE ZRZECZENIE NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA (A) ŻADNYCH DOROZUMIANYCH GWARANCJI, KTÓRE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA NIE MOGĄ ZOSTAĆ OGRANICZONE LUB WYŁĄCZONE, I W TAKIM PRZYPADKU TAKIE DOROZUMIANE GWARANCJE MAJĄ ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ TAKIE PRZEPISY PRAWA LUB (B) ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB SZKODĘ OSOBOWĄ SPOWODOWANĄ PRZEZ ZANIEDBANIE CAMBRIO.

4. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1 W ŻADNYM WYPADKU, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY, NARUSZENIA ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, NARUSZENIA OBOWIĄZKU CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE) LUB INNEGO, CAMBRIO LUB KTÓRAKOLWIEK Z JEJ JEDNOSTEK STOWARZYSZONYCH, DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW, DYSTRYBUTORÓW, LICENCJODAWCÓW, PRODUCENTÓW ORYGINALNEGO SPRZĘTU LUB PRZEDSTAWICIELI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, UBOCZNE LUB KARNE SZKODY LUB STRATY, W TYM UTRATĘ KORZYŚCI LUB PRZYCHODÓW (WYNIKAJĄCĄ ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO, JAK I POŚREDNIO Z NARUSZENIA CAMBRIO), UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA LUB JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK POWIĄZANEGO SPRZĘTU, USZKODZENIE POWIĄZANEGO SPRZĘTU, KOSZT KAPITAŁU, KOSZT ZASTĘPCZEGO LUB ZAMIENNEGO PRODUKTU, URZĄDZEŃ, USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA, KOSZTY PRZESTOJU LUB ROSZCZENIA KLIENTÓW UŻYTKOWNIKA LUB INNYCH STRON TRZECICH W ZWIĄZKU Z TAKIMI SZKODAMI, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CAMBRIO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

4.2 ZA WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ PARAGRAFU 5 (ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA) ORAZ JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚMIERĆ LUB SZKODĘ OSOBOWĄ SPOWODOWANĄ PRZEZ ZANIEDBANIE ZE STRONY CAMBRIO, W ŻADNYM WYPADKU, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY WYNIKAJĄ Z NARUSZENIA POSTANOWIEŃ UMOWY LUB ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, NARUSZENIA OBOWIĄZKU CYWILNEGO (WŁĄCZAJĄC ZANIEDBANIE) LUB INNEGO, WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA CAMBRIO NA RZECZ UŻYTKOWNIKA ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY POWSTAŁE LUB WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z JEJ WYKONANIA BĄDŹ NARUSZENIA, LUB Z LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA BĄDŹ JAKIEJKOLWIEK JEGO CZĘŚCI, LUB Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI DOSTARCZONEJ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SKUTKOWAŁO STRATĄ PIENIĘŻNĄ LUB SZKODĄ MAJĄTKOWĄ, NIE PRZEKROCZY OPŁATY ZA LICENCJĘ UISZCZONEJ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZA LICENCJONOWANE OPROGRAMOWANIE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZNIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB WTÓRNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

4.3 Jeżeli CAMBRIO dostarczy Użytkownikowi porady lub innej pomocy dotyczącej Licencjonowanego oprogramowania lub jakiejkolwiek jego części bądź jakiegokolwiek systemu lub sprzętu, na którym jakiekolwiek takie Licencjonowane oprogramowanie może być zainstalowane, a który nie jest wymagany zgodnie z niniejszą Umową, dostarczenie takiej porady lub pomocy nie jest objęte żadną odpowiedzialnością CAMBRIO, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, gwarancyjny, deliktowy (włączając zaniedbanie) czy oparta jest na innej podstawie.

4.4 Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Licencjonowane oprogramowanie nie jest przeznaczone i nie będzie używane do projektowania lub wytwarzania produktów lub ich części do użytku w jakimkolwiek obiekcie wytwarzającym produkty atomowe, chemiczne lub broń, lub przy takiej produkcji, lub w jakichkolwiek innych działaniach, w których wada Licencjonowanego oprogramowania mogłaby doprowadzić do szkody osobowej, uszkodzenia ciała (włączając śmierć) lub uszkodzenia rzeczowego majątku trwałego lub nieruchomości, lub do innej szkody rzeczowej lub szkody w środowisku. Jeżeli zostanie wykorzystane w ten sposób, CAMBRIO zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niebezpiecznej natury danej działalności, w tym za szkody atomowe, chemiczne lub szkody w środowisku, obrażenie lub zanieczyszczenie, i Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności, zabezpiecza i chroni CAMBRIO, jej kierowników, dyrektorów, pracowników oraz agentów przed jakąkolwiek taką odpowiedzialnością, niezależnie od tego czy odpowiedzialność ma charakter kontraktowy, gwarancyjny, deliktowy (włączając zaniedbanie) czy oparta jest na innej podstawie prawnej, niezależnie od tego, czy spółka CAMBRIO uzyskała informacje o możliwości wystąpienia takich szkód. Bez odstępstwa od powyższego Użytkownik nie wykorzysta Licencjonowanego oprogramowania w projektowaniu lub wytwarzaniu broni masowego rażenia.

5. ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

5.1 CAMBRIO odeprze na własny koszt jakiekolwiek prawowite powództwo wniesione przeciwko Użytkownikowi w związku z naruszeniem przez Licencjonowane oprogramowanie jakiegokolwiek patentu w Stanach Zjednoczonych lub prawa autorskiego bądź naruszenie lub sprzeniewierzenie praw do tajemnicy handlowej jakiejkolwiek strony trzeciej, pod warunkiem, że Użytkownik poinformuje CAMBRIO niezwłocznie pisemnie oraz przekaże CAMBRIO informacje, pomoc w rozsądnym zakresie oraz wyłączne prawo do obrony lub zaspokojenia roszczenia („Zarzut naruszenia”) oraz CAMBRIO wypłaci wszelkie sumy zasądzone od Użytkownika w jakimkolwiek postępowaniu dotyczącym Zarzutu naruszenia. W przypadku, gdy Licencjonowane oprogramowanie w takim powództwie zostaje uznane za stanowiące takie naruszenia, a jego wykorzystanie jest zabronione, lub jeżeli CAMBRIO uzna, w dobrej wierze, że obrona lub zaspokojenie takiego roszczenia nie jest ekonomicznie uzasadnione, CAMBRIO może, na swój koszt i wedle własnego uznania, pozyskać na rzecz Użytkownika prawo do dalszego wykorzystania Licencjonowanego oprogramowania lub wymienić je na produkt lub część, która nie powoduje naruszenia, lub zmodyfikować Licencjonowane oprogramowanie w taki sposób, aby przestało być powodem naruszenia, lub uznać zwrot kopii Licencjonowanego oprogramowania, która stanowi naruszenie, i dokonać zwrotu opłaty za licencję z nią związanej (zamortyzowanej o jakikolwiek okres wykorzystania na podstawie pięcioletniego okresu trwałości użytecznej). Powyższe postanowienia określają w całości odpowiedzialność CAMBRIO za naruszenie własności intelektualnej przez Licencjonowane oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część.

5.2 Zwolnienie z odpowiedzialności wynikające z poprzedniego paragrafu nie ma zastosowania w przypadku (a) wykorzystania Licencjonowanego oprogramowania w połączeniu z jakimkolwiek innym sprzętem, urządzeniem, oprogramowaniem wbudowanym lub oprogramowaniem w połączeniu niedostarczonym przez CAMBRIO jako część niniejszej transakcji; (b) modyfikacji Oprogramowania przez Użytkownika; (c) nieuprawnionego wykorzystania Oprogramowania; (d) niezainstalowania przez Użytkownika zmian, poprawek lub aktualizacji zgodnie z instrukcjami CAMBRIO; lub (e) zachowania przez CAMBRIO zgodności ze specyfikacjami, projektami oraz instrukcjami Użytkownika. W przypadku takich roszczeń, powództw lub postępowań wynikających z jakichkolwiek wyżej wymienionych sytuacji, CAMBRIO nie ponosi żadnej odpowiedzialności, i Użytkownik zabezpieczy CAMBRIO przed jakimikolwiek zarzutami naruszenia z nich wynikającymi.

6. CZAS OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

6.1 Użytkownik może wypowiedzieć niniejszym przyznaną licencję w dowolnym momencie poprzez zniszczenie Licencjonowanego oprogramowania razem z wszelkimi jego kopiami oraz dostarczenie CAMBRIO (lub dystrybutorowi CAMBRIO lub producentowi oryginalnego sprzętu, od którego Użytkownik otrzymał Licencjonowane oprogramowanie) pisemnego zawiadomienia o zaprzestaniu wszelkiego wykorzystania Licencjonowanego oprogramowania oraz jego zniszczeniu, zawierającego informacje identyfikujące konkretną kopię Licencjonowanego oprogramowania, na które Użytkownik otrzymał licencję, w postaci kodu produktu, który Użytkownik otrzymał w momencie aktywacji Licencjonowanego oprogramowania oraz datę otrzymania licencji przez Użytkownika.

6.2 Spółka CAMBRIO, z zachowaniem trzydziestodniowego (30) okresu wypowiedzenia, może wypowiedzieć niniejszą Umowę lub jakiekolwiek wynikające z niej licencje, jeżeli Użytkownik nie wypełni jakichkolwiek obowiązków i zobowiązań Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy lub jeżeli Użytkownik dokona próby cesji niniejszej Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody CAMBRIO. W ciągu dwudziestu (20) dni po takim wypowiedzeniu niniejszej Umowy Użytkownik dostarczy spółce CAMBRIO pisemne potwierdzenie, że zaprzestano wszelkiego wykorzystania Licencjonowanego oprogramowania, a samo Licencjonowane oprogramowanie zostało zwrócone lub zniszczone, zgodnie z instrukcjami spółki CAMBRIO.

6.3 Paragrafy 4, 6, 7 oraz 8 niniejszej Umowy pozostają w mocy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Jeżeli postanowienia Paragrafu 5 w sposób wyraźny nie przewidują inaczej, wypowiedzenie niniejszej Umowy lub jakiejkolwiek licencji na mocy niniejszego dokumentu nie zwalnia Użytkownika z jego zobowiązań uiszczenia jakichkolwiek oraz wszelkich zaległych opłat na mocy niniejszego dokumentu ani nie uprawnia Użytkownika do jakiegokolwiek zwrotu takich opłat uiszczonych wcześniej.

7. WYWÓZ

Użytkownik nie może korzystać z Licencjonowanego oprogramowania lub wywozić go poza kraj, w którym Użytkownik kupił Licencjonowane oprogramowanie, niezależnie od powodu. Bez odstępstwa od powyższego Użytkownik potwierdza, że Licencjonowane oprogramowanie zawiera oprogramowanie oraz dane techniczne podlegające przepisom prawa, rozporządzeniom lub innym ograniczeniom Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa dotyczącym eksportu oprogramowania, danych technicznych lub produktów, takich jak oprogramowanie lub dane techniczne, i Użytkownik akceptuje, bez odstępstwa od innych postanowień niniejszego Paragrafu 7, że nie dokona bezpośrednio lub pośrednio wwozu, wywozu lub ponownego wywozu Licencjonowanego oprogramowania ani nie zezwoli na jego transport (a) do jakiegokolwiek kraju lub punktu docelowego, w przypadku którego Stany Zjednoczone lub Zjednoczone Królestwo wymagają pozwolenia wywozu lub innego zatwierdzenia wywozu, bez uprzedniego otrzymania takiej licencji oraz pisemnego pozwolenia CAMBRIO i jej licencjodawców oraz jakiegokolwiek innego wymaganego zezwolenia lub (b) który jest w jakikolwiek sposób niezgodny z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub Zjednoczonego Królestwa. W przypadku, gdy przepisy prawa Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa są sprzeczne, pierwszeństwo mają przepisy bardziej restrykcyjne. Jeżeli Użytkownik zamierza wywieźć (lub ponownie wywieźć), bezpośrednio lub pośrednio, Licencjonowane oprogramowanie lub informacje techniczne odnoszące się do niego, lub jakąkolwiek jego część, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z rozporządzeniami w sprawie kontroli wwozu i wywozu Stanów Zjednoczonych oraz jakimikolwiek innymi obowiązującymi, wszelkich zaangażowanych krajów oraz, w stosownych przypadkach, za zabezpieczenie wymaganego wywozu lub wwozu licencji w imieniu własnym Użytkownika i na koszt własny Użytkownika.

8. POSTANOWIENIA OGÓLNE

8.1 Niniejsza Umowa podlega prawu stanu Delaware w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Miejscem wykonania i wyłącznym sądem właściwym są sądy znajdujące się w stanie Delaware, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, pod warunkiem, że i w zakresie, w jakim spółka CAMBRIO w sposób uzasadniony określi, iż inna właściwość sądu jest niezbędna w celu ochrony jej prawa własności intelektualnej i/lub spełnienia jej obowiązków odszkodowawczych względem Użytkownika.

8.2 Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów nie mają zastosowania w przypadku niniejszej Umowy.

8.3 W przypadku, gdy Użytkownik udziela licencji na Licencjonowane oprogramowanie w celu korzystania z niego w lub przeniesienia Licencjonowanego oprogramowania do jednego z krajów lub regionów wymienionych poniżej, mają zastosowanie następujące dodatkowe warunki:

A. Australia: Następujący zapis zostaje dodany do Paragrafu 4: „Gwarancje określone w niniejszym Paragrafie obowiązują oprócz wszelkich praw przysługujących Użytkownikowi na mocy Ustawy o praktykach handlowych (ang. Trade Practices Act) z 1974 r. lub innych przepisów prawa i są jedynie ograniczone w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa”.

B. Niemcy: Następujący zapis zostaje dodany do Paragrafu 4: „Minimalny okres gwarancyjny dla Programów wynosi sześć (6) miesięcy”.

C. Irlandia: Następujący zapis zostaje dodany do Paragrafu 4: „Jeżeli niniejsze warunki nie przewidują inaczej, wszelkie ustawowe warunki, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje, ale bez ograniczeń ogólności powyższego, wszelkie gwarancje dorozumiane w Ustawie o sprzedaży towarów (ang. Sale of Goods Act) z 1893 r. lub Ustawie o sprzedaży towarów i świadczeniu usług (ang. Sale of Goods and Supply Services Act) z 1980 r. są niniejszym wyłączone”.

D. Francja lub Quebec, Kanada: Następujący zapis zostaje dodany: „Une version française de cette Licence vous sera fournie afin d'être examiné, selon votre demande. Vous reconnaissez avoir eu l'opportunite d'obtenir une telle version française et d'avoir décidé, en lieu et place, que cet accord pourrait être en anglais.”

8.4 Niniejsza Licencja stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a CAMBRIO w odniesieniu do kopii Licencjonowanego oprogramowania, do której ma zastosowanie Licencja, i zastępuje jakiekolwiek wcześniejsze rozmowy lub porozumienia związane z taką kopią Licencjonowanego oprogramowania. Licencja może zostać zmodyfikowana wyłącznie w drodze pisemnego porozumienia obu stron.

8.5 Jeżeli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za prawnie nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy pozostaje bez zmian, i takie postanowienie zostanie uznane za zmodyfikowane w minimalnym wymaganym zakresie w celu dostosowania takiego postanowienia do obowiązujących przepisów prawa oraz, w zmodyfikowanej postaci, takie postanowienie będzie możliwe do wyegzekwowania i egzekwowane.

8.6 Wszelkie zawiadomienia należy sporządzić pisemnie i doręczyć osobiście, za pomocą ekspresowej przesyłki kurierskiej lub listem poleconym oraz w każdym przypadku za potwierdzeniem odbioru.

UŻYTKOWNIK POŚWIADCZA NINIEJSZYM, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z NINIEJSZĄ UMOWĄ, ROZUMIE JĄ I WYRAŻA ZGODĘ NA JEJ WARUNKI. PROSIMY ZACHOWAĆ DLA SIEBIE KOPIĘ DOKUMENTU.

Zrewidowano: w lutym 2021 r